OPĆINA NEGOSLAVCI KAO LOKALNA SAMOUPRAVA

mjesto za vaše informacije

Načelnici općine od 1997. do danas su:

 • Jovica Ristić,
 • Đorđe Vlaškalić,
 • Dušan Jeckov.

Nakon redovnih lokalnih izbora, održanih 21. 05. 2017. godine, konstituirano je Općinsko vijeće. Općinsko vijeće Općine Negoslavci, kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave Općine Negoslavci broji u pravilu 11 vijećnika (danas ima 10 vijećnika zbog nespojivosti dužnosti Dušan Jeckova koji je bio kandidat na izbornoj listi za Općinsko vijeće, ali i kandidat za Općinskog načelnika, tako da je prihvatio dužnost Općinskog načelnika, ali se morao odreći mjesta Općinskog vijećnika). Od 10 vijećnika 10 vijećnika je iz SDSS-a. Predsjednik Općinskog vijeća je Miodrag Mišanović, a zamjenik Branko Abadžić.

Članovi Općinskog vijeća su:

1.Miodrag Mišanović, 2.Branko Abadžić, 3.Milenko Bajić, 4.Gordana Bingulac, 5.Dimitrije Božičković, 6.Branislav Danilovac, 7.Dragana Jeckov, 8.Biljana Pejić, 9.Suzana Sredojević.

Općinski načelnik je Dušan Jeckov.

Zamjenik općinskog načelnika je Miloš Rodić.

Predsjednik Općinskog vijeća je Miodrag Mišanović.

Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća je Branko Abadžić.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela je Ljiljana Vidić Rkman.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Radi obavljanja upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova uprave prenjetih na Općinu, odlukom Općinskog vijeća 05. 05. 1998. g. osnovan je Jedinstveni upravni odjel. Ova odluka javno je objavljena u “Službenom vijesniku VSŽ” br. 6/98. i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela od 07. 09. 2010. Ovaj upravni odjel osnovan je kao Jedinstven upravni odjel, s obzirom na zakonski kriterij broja stanovnika Općine – do 3.000.

Nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela:

 • pripremanje i obrada materijala za sjednice Općinskog vijeća,
 • obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih poslova za potrebe Općine,
 • pripremanje prijedloga općinskih i drugih akata,
 • izrada zapisnika i akata sa sjednica; praćenje njihovog izvršenja,
 • briga o komunalnom redu,
 • obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova za Općinu,
 • obavljanje upravnih i drugih poslova koji se odnose na privredu, stambene djelatnosti, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu,
 • donošenje pojedninačnih akata u svrhu izvršenja općih akata Općinskog vijeća,
 • obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom o općim aktima Općine.

Organizacija upravnog odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela (19.12.2016. godine) i Odlukom o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela ( 22.01.2018. godine)

Sistematizacija – popis izvršilaca:

 1. Pročelnik,
 2. Viši upravni referent,
 3. Grafički tehničar,
 4. Komunalni izvidnik,
 5. Stručni suradnik-voditelj projekta (privremeni),
 6. Referent-asistent na projektu (privremeni).

Zgrada Općine Negoslavci

Grb Općine Negoslavci

“Kako bi svi zajedno obogatili naš drušveni život od izuzetne je važnosti da sve vaše ideje i zamisli u dogovoru sa jedinicom lokalne samouprave pravovremeno planiramo…”

Društveni život