OPĆINA NEGOSLAVCI KAO LOKALNA SAMOUPRAVA

mjesto za vaše informacije

Općina Negoslavci, kao sastavni dio Vukovarsko-srijemske županije, oformljena je 22.02.1997. godine. Općinu Negoslavci čini naselje Negoslavci u kojem živi 1.463 stanovnika, prema popisu stanovništva iz 2011. godine. Prema teritorijalnoj organizaciji lokalna samouprava dio je prostora Vukovarsko-srijemske županije, koja zauzima jugoistočni dio geografske cjeline istočne Hrvatske, odnosno Republike Hrvatske.

Načelnici općine od 1997. do 2013. g. su:

 • Jovica Ristić,
 • Đorđe Vlaškalić,
 • Dušan Jeckov.

Nakon redovnih lokalnih izbora, održanih 19. 05. 2013. godine, konstituirano je Općinsko vijeće. Općinsko vijeće Općine Negoslavci, kao predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave Općine Negoslavci broji 11 vijećnika. Od 11 vijećnika 9 vijećnika je iz SDSS-a, 2 iz SNS-a. Predsjednik Općinskog vijeća je Miloš Rodić, a zamjenik Branko Abadžić iz redova SDSS-a.

Ostali članovi Općinskog vijeća su:

1.Miloš Rodić, SDSS, 2.Goran Gužvić, SDSS, 3.Branislav Danilovac, SDSS, 4.Miodrag Mišanović, SDSS, 5.Branko Abadžić, SDSS, 6.Dimitrije Božičković, SDSS, 7.Biljana Pejić, SDSS, 8.Dragana Jeckov, SDSS, 9.Milenko Bajić, SDSS, 10.Đorđe Vladisavljević, SNS, 11.Živko Korkutivić, SNS.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Radi obavljanja upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova uprave prenjetih na Općinu, odlukom Općinskog vijeća 05. 05. 1998. g. osnovan je Jedinstveni upravni odjel. Ova odluka javno je objavljena u “Službenom vijesniku VSŽ” br. 6/98. i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela od 07. 09. 2010. Ovaj upravni odjel osnovan je kao Jedinstven upravni odjel, s obzirom na zakonski kriterij broja stanovnika Općine – do 3.000.

Nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela:

 • pripremanje i obrada materijala za sjednice Općinskog vijeća,
 • obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih poslova za potrebe Općine,
 • pripremanje prijedloga općinskih i drugih akata,
 • izrada zapisnika i akata sa sjednica; praćenje njihovog izvršenja,
 • briga o komunalnom redu,
 • obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova za Općinu,
 • obavljanje upravnih i drugih poslova koji se odnose na privredu, stambene djelatnosti, komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opću upravu,
 • donošenje pojedninačnih akata u svrhu izvršenja općih akata Općinskog vijeća,
 • obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom o općim aktima Općine.

Organizacija upravnog odjela utvrđena je Pravilnikom o unutrašnjem radu i sistematizaciji upravnog odjela (“Službeni vijesnik” Županije, br. 6/98).

Sistematizacija – popis izvršilaca:

 1. Pročelnik-Tajnik općinskog vijeća
 2. Voditelj računovodstveno-financijskih poslova
 3. Administrativni tajnik
 4. Komunalni redar

Zgrada Općine Negoslavci

Grb Općine Negoslavci

“Kako bi svi zajedno obogatili naš drušveni život od izuzetne je važnosti da sve vaše ideje i zamisli u dogovoru sa jedinicom lokalne samouprave pravovremeno planiramo…”

Društveni život