Nepropisno odbačen otpad na području Općine građani mogu dojaviti na:
telefon: 032/517-054
e-mail: opcina.negoslavci@gmail.com
poštom: Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada

Plan lokacija za postavljanje spremnika za recikabilni komunalni otpad Općine Negoslavci