Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Negoslavci

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezima Općine Negoslavci 2018.