Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Negoslavci

Odluka o prikupljanju komunalnog otpada Općina Negoslavci 2018.