Ugovor o pružanju usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta, 16.08.2019. godine