Poštovani,

Općina Negoslavci, sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA:406-09/17-01/01; URBROJ:2196/06-01-17 od 27.12.2017. godine) pokrenuo je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji komunalne infrastrukture na groblju u naselju Negoslavci (k.č.br. 1509, k.o. Negoslavci) te Vas obavještavamo da je Poziv za dostavu ponuda objavljen na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Poziv za dostavu ponuda sadrži i dodatne podatke potrebne za izradu ponude Ponuditelj treba proučiti sve upute, izjave, obrasce i ostale pojedinosti iz Poziva za dostavu ponuda te izraditi ponudu prema zahtjevima i uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

Predmetni postupak jednostavne nabave provodi se u skladu s Uputama za prikupljanje ponuda i provedbi postupaka jednostavne nabave za projekte koji se financiraju iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

Ponudu u elektronskom obliku ponuditelj dostavlja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju putem Portala ponuda na:

https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

ID Poziva 22247

Ponuda je pravodobna ako je dostavljena najkasnije 30. ožujka 2022. godine do 16,00 sati.

S poštovanjem.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa Općinskog načelnika i članova Povjerenstva, sukladno Zakonu o javnoj nabavi:

IZJAVE-POSTUPAK JAVNE NABAVE