Pravilnik o sufinanciranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Negoslavci