Na temelju članka 43., stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) pravo na naknadu za troškove ogrjeva ostvaruju isključivo samci ili kućanstva korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Sukladno točki 7. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija Centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu (“Službeni vjesnik” VSŽ broj 03/21), visina naknade iznosi 1.050,00 kn po korisniku.

Slijedom prethodno navedenog pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da od 07. rujna 2021 god. do zaključno 30. rujna 2021 god. u Općini Negoslavci podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2021 godini.

Obrazac zahtjeva se preuzeti sa službene stranice Općine Negoslavci http://opcina-negoslavci.hr/ ili u prostorijama Općine svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati.

Uz zahtjev se obavezno prilaže IZJAVA korisnika zajamčene minimalne naknade da se grije na drva kao i preslik tekućeg, žiro ili zaštićenog računa.

Nepotpuni zahtjevi neće se uvažiti od strane Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko srijemske županije iz čijeg proračuna se predmetni troškovi i financiraju.

OBRASCI:

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA OGRJEV 2021.

IZJAVA KORISNIKA OGRJEV 2021.