OBAVJEŠTENJE

Komunalac d.o.o. Vukovar će prikupljati otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Negoslavci dana 25.09. i 26.09.2023. godine. Fizičke osobe s područja Općine Negoslavci na mobilno reciklažno dvorište bez naknade mogu odložiti :

  • Problematični otpad (pesticidi, boje, lijekovi, sprejevi pod tlakom, baterije akumulatori, električna i elektronička oprema, gume i sl.)

  • Otpadni papir – papir, karton

  • Otpadni metal- metalna ambalaža, metali

  • Otpadno staklo – staklena ambalaža, staklo

  • Otpadna plastika – plastična ambalaža, plastika

  • Otpadni tekstil- odjeća, tekstil

  • Jestiva ulja i masti

  • Ostalo

RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA-

25.09.2023. : 9-14 sati – pauza 10:30 do 11 sati

26.09.2023. : 9-14 sati – pauza 10:30 do 11 sati

OBAVJEŠTENJE- MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE