Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Negoslavci