Odluka o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Negoslavci