Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

http://www.propisi.hr/print.php?id=5006

Tablica iz Zakona za Vukovarsko-srijemsku županiju:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/129137.htm