Zakon o pravu na pristup informacijama

https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama