Temeljem čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. br. 94/13) i čl. 32. Statuta Općine Negoslavci („Sl. vjesnik VSŽ“ br. 25/09 i 4/13) dana 22.03.2016. godine, Načelnik Općine Negoslavci, donosi

O D L U K U

o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o

nepropisno odbačenom otpadu i evidenitranje

lokacija odbačenog otpada

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacije odbačenog otpada na području Općine Negoslavi.

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obijesti o nepropisno odbacenom otpadu