OBAVIJEST O PROVOĐENJU
SUSTAVNE DERATIZACIJE
– jesenska deratizacija-

Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu jesensku deratizaciju temeljem Ugovora u mjestu :
• 12. – 13.09.2023 – Negoslavci

• u vremenu od 08,00h do 15,00h.
U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.

Provođenje deratizacije temelji se na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07 ).
Deratizacija će se obavljati preparatima:
1. Pestrix žitni mamac (brodifacoum 0,025%)
• tvrtke – Pestrid d.o.o., Bilje, Š. Petefija 109
• Cas: 56073-10-0; Klasa: UP/I-543-04/20-12/14, Urbroj: 534-04-3-1/3-20-2
• Proizvedeno : 07.03.2023, rok trajanja 2godine
• preparat je antikoagulant druge generacije. antidot je vitamin K 1
2. Ratimor meki mamac (bromadiolon 0,005%)
• Tvrtke – Unichem Agro d.o.o., Donja Bistra, Krapinska ulica 64
• Cas: 28772-56-7, Klasa: UP/I-543-04/19-12/42; Urbroj: 534-07-1/6-19-2
• Proizvedeno: 14.10.2022, rok trajanja 2godine
• Prepearat je antikoagulant druge generacije, antidot vitamin K1

Obavijest o deratizaciji Općina Negoslavci 2023.