Na temelju čl. 14 st. 1. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08 i 136/12) te čl. 18. Statuta Općine Negoslavci (Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 25/09 i 4/13) , Općinsko vijeće Općine Negoslavci na sjednici održanoj dana 29.12.2016. godine donosi:

O  D  L  U  K  U

o izvršavanju Proračuna Općine Negoslavci za 2017. godinu

I           OPĆE ODREDBE  

 Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršenja Proračuna Općine Negoslavci za 2017. godinu koji obuhvaća:

  1. a) naplatu prihoda koji sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i drugim propisima, te temeljem Odluka Općinskog vijeća spadaju u nadležnost Općine,
  2. b) raspodjelu prihoda i stavljanje sredstava na raspolaganje korisniku sredstava Proračuna  (U daljnjem tekstu: korisnik),

c) upravljanje općinskom imovinom.

WORD DOKUMENT Odluka o izvršenju proračuna Općine Negoslavci za 2017