Program financiranja političkih stranaka i javnih potreba2019

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture 2019

Program javnih potreba u obrazovanju 2019

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2019

Program održavanja objekata i komunalne infrastrukture 2019

Program protupožarne i civilne zaštite 2019

Program u športu 2019