Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11.) i članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Negoslavci, Klasa: 110-01/15-01/1, Ur.broj: 2196/06-01-15, Načelnik Općine Negoslavci  09.08.2016. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Negoslavci na neodređeno vrijeme na radno mjesto

– Viši upravni referent – Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Negoslavci – 1  izvršitelj.

Natjecaj