Izvješće o realizaciji Programa socijalnih potreba za 2022. godinu

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u obrazovanju u 2022. godini

Izvješće o izvršenju Programa “Zaželi” Općina Negoslavci za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa od zakupa za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa protupožarne i civilne zaštite za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Plana demografskih mjera Općine Negoslavci za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti na području Općine Negoslavci u 2022. godini

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Negoslavci za 2022. godinu

Izvješće o realizaciji Programa kulture na području Općine Negoslavci za 2022. godinu