Na temelju čl. 14 st. 1. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08i 136/12) te čl. 18. Statuta Općine Negoslavci (Sl. vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 25/09 i 4/13) , Općinsko vijeće Općine Negoslavci na sjednici održanoj dana 24.12.2015. godine donosi:

O  D  L  U  K  U

o izvršavanju Proračuna Općine Negoslavci za 2016. godinu

I           OPĆE ODREDBE  

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način izvršenja Proračuna Općine Negoslavci za 2016. godinu koji obuhvaća:

  1. a) naplatu prihoda koji sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i drugim propisima, te temeljem Odluka Općinskog vijeća spadaju u nadležnost Općine,

Odluka o izvrsenju proracuna za 2016