Na temelju čl. 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i čl. 19. i 31. Statuta Općine Negoslavci („Službeni vjesnik“ VSŽ 25/09) te čl. 139. Zakona o lokalnim izborima (N.N. br. 144/12), Općinsko vijeće Općine Negoslavci na svojoj sjednici održanoj dana 21.03.2013.godine donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Poslovnika

Općinskog vijeća

  

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se Poslovnik Općinskog vijeća Općine Negoslavci („Sl. vjesnik“ VSŽ br. 25/09) sa Zakonom o lokalnim izborima (N.N. br. 144/12) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 144/12).

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Opcinskog vijeca

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]