Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 18. točka 2. i 7. i članka 31. Statuta Općine Negoslavci («Sl. vjesnik» br. 12/01, 4/04, 8/04, 2/06 i 7/09) Općinsko vijeće Općine Negoslavci na sjednici održanoj 17.12.2009.godine

u t v r đ u j e :

POSLOVNIK

Općinskog vijeća Općine Negoslavci

(- pročišćeni tekst -)

 Pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Negoslavci obuhvaća tekst Poslovnika od 18.09.2001. godine objavljen u „Službenom vjesniku“ VSŽ br. 12/01, 10/04, 2/06 i 7/09.

 Poslovnik Opcine Negoslavci – 2009.