Na temelju čl. 54. o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), čl. 139 Zakona o lokalnim izborima (N.N. br. 144/12) i čl. 19. t. 1. Statuta Općine Negoslavci („Sl. vjesnik“ VSŽ br. 25/09), Općinsko vijeće Općine Negoslavci na svojoj sjednici održanoj dana 21.03.2013. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU

Članak 1.

Ovom Odlukom usaglašava se Statut Općine Negoslavci („Sl. vjesnik“ VSŽ br. 25/09) sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 144/12) i Zakonom o lokalnim izborima (N.N. br. 144/12) te se Statut mijenja i dopunjava kako slijedi:

 

Statutarna odluka – 2013.god.