Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i čl. 18. točka 1.  Statuta Općine Negoslavci («Sl. vjesnik» VSŽ  12/01, 4/04, 8/04, 2/06 i 7/09),  Općinsko vijeće Općine Negoslavci na sjednici održanoj dana  17.12.2009. godine

u t v r đ u j e

STATUT

Općine Negoslavci

(-pročišćeni tekst)

Pročišćeni tekst Statuta obuhvaća tekst Statuta Općine Negoslavci od 18.09.2001. godine objavljen u „Službenom vjesniku VSŽ“ br. 12/01 te njegove izmjene i dopune objavljene u „Službenom vjesniku VSŽ“ br. 4/04, 8/04, 2/06 i 7/09.

Statut Opcine Negoslavci – 2009.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]