Program financiranja udruga i općedruštvenih djelatnosti na području Općine Negoslavci za 2022. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Negoslavci za 2022. godine

Program javnih potreba u obrazovanju Općine Negoslavci za 2022. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Općine Negoslavci za 2022 godine

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu

Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2022. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture 2022. godine

Program protupožarne i civilne zaštite za 2022. godinu

Program Zaželi za 2022. godinu

Program demografskih mjera za 2022. godinu